İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ilan

İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULLARINDAN
GENEL KURULA ÇAĞRI

Birliklerimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantı gündem ve takvimleri aşağıdaki gibidir. İlk
toplantılarda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantılar çoğunluk aranmaksızın belirtilen tarih,
saat ve yerlerde yapılacaktır.
Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte genel kurul toplantılarına teşrifleri rica olunur.

 

G Ü N D E M
a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
b) Başkanlık divanının seçilmesi,
c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası,
g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h) Dilek ve temenniler.

GENEL KURULA İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ NOT:
a) Genel kurula, ilgili Birliğe 31.12.2017 tarihine kadar üye olan, üyelik vecibelerini yerine getiren ve
ilk toplantı tarihinden üç (3) gün öncesine kadar cari yıl (2019 yılı) aidatını ödemiş olan,
b) Son iki takvim yılında (2017-2018) üyesi bulunduğu Birliğin iştigal alanına giren maddelerden, üyesi
olduğu birlik üzerinden FOB 5.000 ABD Doları ve üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç
kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile Türkiye’de ikamet etmeyenlere fatura ile satış
yapanlar ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen,
c) Genel kurula, temsilci /katılımcı bildirimlerini ilgili mevzuat hükümlerince, genel kurul toplantı tarihleri
itibarı ile geçerli noter onaylı imza sirküleri/beyannamesi örneği ile birlikte İTKİB Genel Sekreterliği
kayıtlarına intikal ettiren üyeler iştirak edebileceklerdir.
d) Genel kurula katılacak tüzel kişi üyelerimiz, temsilci bildirim yazılarını, ilk toplantı tarihinden üç (3) iş
günü öncesi mesai saati sonuna (Saat 17:30) kadar İTKİB Genel Sekreterliği’ne ibraz edebileceklerdir.
e) Genel kurula katılacak gerçek kişi üyelerimiz, katılım bildirim yazılarını, ilk toplantı tarihinden üç (3) iş
günü öncesi mesai saati sonuna (Saat 17:30) kadar İTKİB Genel Sekreterliği’ne ibraz edebileceklerdir.

Tüzel Kişilerin genel kurulda temsil edilmesi, ilgili mevzuata göre tayin olunacak kanuni temsilcisi
vasıtasıyla mümkün bulunmaktadır.
Faksla müracaat kabul edilmeyecektir.

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ